Pressemeddelelse

Generalforsamling 2024

Socialdemokratiet i Kalundborg afholdt en velbesøgt generalforsamling søndag den 25. februar 2024 og
markerede en afgørende milepæl i partiets stærke lokale opbakning og store engagement for mere
lighed og velfærd i Kalundborg kommune.

Formand Lars Kuhre Mortensen lagde fra med en inspirerende beretning fra året, der gik, med lokalt,
nationalt og internationalt fokus, hvor vægten var lagt på det store medlemsengagement, der findes i
Socialdemokratiet i Kalundborg.

Beretningen gav, som ved alle de efterfølgende beretninger, anledning til en fantastisk stor spørgelyst og
debat.

Kirsten Rask, der er kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem, aflagde en fyldestgørende og god beretning om årets gang og ikke mindst de udfordringer, som sundhedsvæsenet og regionen står over
for. Debatten blev krydret med nysgerrige og undrende spørgsmål, med både en bred samfundsmæssig, men også personlig perspektivering.

Rasmus Horn Langhoff satte behørigt fokus på regeringens og folketingets arbejde med de områder, der ligger ham nært, hvor både psykiatri, klima og miljø blev behørigt debatteret. Særligt havde Rasmus fokus på, at det er vigtigt at Kalundborg sundhedshus udvikles, så vi har en god sundhedsdækning i Nordvestsjælland.


Det mere lokale islæt stod viceborgmester Tina Beck-Nilsson for. Tina tog afsæt i de problematikker, der følger med en kommune i udvikling erhvervsmæssigt.

Vi ønsker flere borgere, der vil flytte til kommunen. Det kræver en langsigtet satsning på kultureludvikling, på forskellige typer af boliger til især både unge og ældre, gode skoler og dagtilbud, over til fuldstændig præsente udfordringer med bykerner, forretninger og pendling. Tina lagde vægt på, at den udvikling ikke kommer af sig selv, bare fordi erhvervslivet udvikler sig. Det kræver politisk dedikation og vilje til at udvikle.


Beretningen blev modtaget af spørgelystne deltagere, der ikke holdt sig tilbage for også at spørge om de ting, der ikke nødvendigvis blev nævnt i beretningen som ordblindetest, sprogscreeninger m.m.

Ungdommen var repræsenteret ved DSU formand Rasmus Haagensen der aflagde en ualmindelig fin og fyldestgørende beretning. I sin helhed blev det bemærket, at DSU-formanden bidrog med særdeles
skarpe og relevante spørgsmål og kommentarer til generalforsamlingen.

Det tyder godt for Socialdemokratiets fremtid med en så aktiv formand. Socialdemokratiet i Kalundborg havde inviteret Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek, der gav status på integrations – og flygtningepolitikken med fokus på koblingen til arbejdsmarkedspolitikken. Regeringens udspil til en ny sundhedspolitik blev både nævnt og debatteret.

I sin helhed var fokus på generalforsamlingen at drøfte partiforeningens tilstand og drøfte politik - masser af politik med plads til forskelligheder.


Vigtigst af alt var dog, at generalforsamlingen indstillede og valgte Tina Beck-Nilsson enstemmigt og med stående bifald til spidskandidat til repræsentantskabet i fællesledelsen i maj måned.


Det er generalforsamlingens overbevisning, at Tina vil have fokus på lighed, social retfærdighed og arbejde for en kommune i balance ved kommunalvalget i 2025. Tina vil arbejde utrætteligt på at skabe
positive forandringer og styrke velfærden for alle borgere.

Med valget af Tina Beck-Nilsson til spidskandidat har generalforsamlingen sat retningen for en ambitiøs politisk dagsorden, der adresserer de aktuelle udfordringer og skaber grundlag for en solidarisk fremtid.