Opdateret Januar 2023

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik – Kalundborg


OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder. Privatpersoner er i mange tilfælde undtaget fra forordningen – fx når de behandler personoplysninger, som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter. Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Socialdemokratiet i Kalundborg er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger i forbindelse med partiforeningens lokale aktiviteter.
Overordnet dataansvarlig:
Socialdemokratiet i Kalundborg
CVR: 35936432

Formand: Lars Kuhre Mortensen
Nyvej 3
4470 Svebølle
Telefon: 22 77 53 80
Mail: lamo4470@gmail.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger.
Ordinære medlemmer, intromedlemmer samt medlemmer med DSU-status.
Socialdemokratiet i Ringsted behandler personoplysninger for ordinære medlemmer,
intromedlemmer samt medlemmer med DSU-status til følgende formål (kerneaktiviteter):

 

• Velkomst af nye medlemmer
• Opkrævning af kontingent
• Invitationer til arrangementer og møder
• Lokale nyhedsbreve og medlemsbladet ”Rosen”
• Medlemsbladet ”Socialdemokraten”
• Information om politik og politiske udspil
• Aktiviteter i forbindelse med valg, herunder valgkampsdonationer
• Medlemsundersøgelser
• Kontakt vedrørende medlemskab, herunder opdatering af         personoplysninger
• Opfølgning i forbindelse med kontingentrestance og udmeldelse
• Login på hjemmesiden (medlemsområde)


Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4,
jf. § 7, stk. 1.

Samtykke.

Behandling af personoplysninger i anden forbindelse sker som udgangspunkt på baggrund af
samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende. Det kan bl.a. være:

hvis du gerne vil være aktiv i en valgkamp uden samtidig at blive medlem
• ved tilmelding til nyhedsbreve, hvis du ikke er medlem. Dine oplysninger vil ikke blive
behandlet til andre formål
• ved udpegning af valgstyrere og valgtilforordnede til offentlige valg og afstemninger
i forbindelse med indstilling af domsmænd i forbindelse med indsamling af stillere ved opstilling til offentlige valg
• ved offentliggørelse af dine personoplysninger og billede. F.eks. i forbindelse med
hjemmeside, medlemsblad mv.
• hvis du giver en donation


Fortrolighed.

Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af betroede tillidsfolk og ansatte.

Kategorier af personoplysninger.

Som led i Socialdemokratiet Kalundborgs aktiviteter behandles personoplysninger. Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i forlængelse heraf. Socialdemokratiet opbevarer nedenstående personoplysninger i et centralt medlemssystem. Der indsamles og behandles oplysninger om:

• Medlemsnummer
• Fornavn
• Efternavn
• Titel
• Fødselsdato / alder
• Køn
• Postadresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Navn på person til samsending

Modtagere eller kategorier af modtagere.

Socialdemokratiet og partiforeningen videregiver eller overlader dine personoplysninger til
følgende kategorier af modtagere:

• Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation
• Udbydere af system til håndtering af konferencer og begivenheder
• Udbydere af system til online spørgeskemaer
• Udbydere af hostet IT-infrastruktur
• Udbydere af medlemssystem
• Udbydere af betalingsløsninger
• Udbydere af system til adresseberigtigelse
• Arkiv


Hvor stammer dine personoplysninger fra.


Socialdemokratiet i Kalundborg indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os
i forbindelse med indmeldelse i partiet, registrering til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev,
spørgeskemaer eller køb i vores webshop, adgang til vores medlemsområde på hjemmesiden m.v.

Opbevaring af dine personoplysninger.


Ordinære medlemmer.
Personoplysninger opbevares, så længe medlemmet opfylder kriterierne for medlemskab jf. partiets love. Når medlemskabet ophører, gemmes personoplysninger i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

Medlemmer med DSU-status.
Personoplysninger på medlemmer med DSU-status opbevares, så længe medlemskabet af DSU kan bekræftes. Kan medlemskab ikke bekræftes, bliver personoplysningerne slettet. Ved det fyldte 30. år overgår medlemmet til ordinært medlemskab.

Intromedlemmer.
Persondata på intromedlemmer opbevares i maksimalt 6 måneder. Herefter overgår intromedlemmet til ordinært medlemskab.

Personer der ikke er medlem.
Henvendelser fra personer der ikke er medlem af Socialdemokratiet, og til politikere, tillidsfolk samt ansatte vil blive gemt, så længe henvendelsen behandles. Herefter slettes korrespondancen efter 30 dage.

Oplysninger om økonomiske transaktioner.

Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus
indeværende år.
Retten til at trække samtykke tilbage.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på
de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. (Dataansvarlig)

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse).
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til
en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.