Bedre forebyggelse i Region Sjælland med EXERSICE FIRST Budgetaftalen for 2023, som netop er indgået mellem samtlige partier og løsgænger, har rigtig mange gode

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Bedre forebyggelse i Region Sjælland med EXERSICE FIRST

Budgetaftalen for 2023, som netop er indgået mellem samtlige partier og løsgænger, har rigtig mange gode initiativer, til gavn for vores borgere og vores medarbejdere.

Jeg vil her nævne ét af initiativerne som dels betyder meget for vores borgere med udfordringer i bevægeapparatet, dels for ét af de områder som jeg arbejder for, nemlig sundhedsfremme og forebyggelse.

EXERCISE FIRST:
Exercise First er et stort forskningsprogram, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen og Forskningsenheden PROgrez ved Fysioterapi og Ergoterapi ved Slagelse og Næstved Sygehuse.

Exersice First skal sikre, at der udvikles kvalificeret viden, der er relevant og som resulterer i løsninger, som efterfølgende kan implementeres direkte i praksis til glæde for regionens borgere.

Det blev oprettet som et 3-årigt projekt, som nu skal implementeres og komme alle regionens borgere til gavn, og der vil især være fokus på disse indsatsområder:


• Forebyggelse og bedre adgang til fysisk aktivitet og træning som behandling
• Træning som alternativ til kirurgi og vanlig behandling
• Træning i borgernes hverdagsliv
• Kvalitet af træning og sundhedsindsatser på tværs af sektorer
• Superviseret gangtræning til patienter med nedsat blodforsyning i benene, som får smerter ved gang - også kaldet vindueskiggersyndromet - og som kan udvikle sig til sår med risiko for amputationer.

Exercise First vil desuden indgå i tættere samarbejde med sundhedsklyngerne og styrke partnerskaber med bl.a. foreningslivet, så viden om målrettet træning når helt ud i borgernes nærmiljø.

Jeg ser frem til at følge arbejdet, og til at forskningen i Exercise First nu kommer endnu flere borgere til gode og når helt ud i borgernes nærmiljø - og jeg ser frem til at det også kommer Kalundborg Kommunes borgere til gavn.

 

Én indgang til Region Sjællands akutfunktioner og hjemtag af lægevagt

Såfremt du skal have fat i:

• Lægevagt
• Skadestue
• Psykiatrisk Akutmodtagelse

Skal du ringe 1818

🚑 Er der sket en ulykke, eller ved alvorlig sygdom skal der stadig ringes 1-1-2


Den første tid var der - forventeligt - nogle tekniske udfordringer med at overgå til et nyt nummer, lad mig blot nævne nogle af dem:

• Telia fakturerede fejlagtigt nogle borgere for udenlandstakst, og det blev rigtig dyrt for nogle, da der også var en del ventetid. Det er rettet op af Telia.
• Der var - uvist af hvilke årsager - op til 40-50% flere opkald de første weekender end vanligt til lægevagten.
• Der var (få) borgere som oplevede ualmindelig lang ventetid (op til 9 og 11 timer). Ved gennemgang af systemet, viste det sig, at de desværre var blevet smidt ud af køen. Dette sker særligt i weekender, og har bevirket, at der nu indsættes en teknisk nødtelefon fredag - søndag, som man kan ringe op på, hvis man oplever at blive “smidt af” køen.

Der er iværksat forskellige initiativer for at imødegå opstart-problemerne, bl.a. med ekstra vikarer og ekstra ressource til særlige opgaver.

Ventetiderne er nu reduceret væsentligt - men forekommer i spidsbelastninger.

Brug LÆGEVAGTEN med omtanke:

Vidste du feks. at ca 50% af samtlige henvendelser til vagtlægen, er mellem 16 og 17?

 

Budget for 2023

Det er ved at være længe siden, at der er indgået Budget i Region Sjælland, med deltagelse af samtlige partier, men der har været så meget andet der har fyldt – bla det nyligt overståede Folketingsvalg, som det heldigvis ser ud til, at vi kom rigtig godt igennem. Nu venter blot regeringsdannelsen.

Som dét parti som har regionsrådsformandsposten, har man serveretten, om jeg så må sige. Heino er en dygtig og inddragende regionsrådsformand, og han starter på næste års budget, allerede inden sommerferien, hvor han indkalder de enkelte partier til sætte-møder, hvor partierne lufter de tanker de har, for det kommende års budget.

Danske Regioner og den til enhver tid siddende finansminister, aftaler regionernes samlede råderum engang i juni, som så fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor der tages et vist hensyn til borgernes forskelligheder i regionerne. Vores andel udgør ca 15% af det samlede beløb.

Når administrationen i Region Sjælland kender regionens økonomiske situation for næste år, og indholdet af sættemøderne, så udarbejder de et administrativt budget, hvor der bla. tages hensyn til pris- og lønfremskrivning og initiativer til det kommende år, som allerede tidligere er vedtaget.

Så er der et råderum - enten positivt eller negativt - som politikerne kan “lege med”. Det er (næsten) altid et relativt lille beløb, som ikke giver meget “fri leg”, og set i forhold til de omlægninger der er undervejs de kommende år, var det nødvendigt for Region Sjælland at indgå en aftale, om en økonomisk udviklingsplan, for at frigøre økonomi til disse omlægninger - lad mig blot nævne Sundhedsklynger, Nærhospitaler, (heldigvis) flere børn og flere ældre, flere behandlinger i sundhedsvæsenet, både i Det Nære Sundhedsvæsen og på vores sygehuse.

Jeg skal blot nævne nogle af de elementer som der var politisk enighed om at prioritere:

• Mere træning i stedet for operationer: det betyder at mange operationer (fortrinsvis knæ- og hofteoperationer) ikke er nødvendige eller at de udskydes. Det betyder mindre gener for patienterne og ingen infektioner, kar- og nerveskader.

• Bedre forebyggelse af børn og unges mistrivsel i Region Sjælland
• De seneste Sundhedsprofiler fra 2021 viser betydelige udfordringer med mistrivsel og mentale udfordringer hos børn og unge - og der er sket en markant stigning i henvisninger til børne- og ungepsykiatrien de senere år. Den kurve skal knækkes - ikke mindst for vores børn og unges skyld.
• Region Hovedstaden har gode erfaringer med et tværsektorielt samarbejde mellem regionen og en række kommuner, kaldet STIME, som er en aktiv forebyggelsesindsats som først og fremmest skal sikre bedre mental trivsel hos børn og unge, men som også er med til at reducere behovet for psykiatrisk behandling og mere indgribende indsatser senere i livet.
• STIME står for Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges mentale sundhed og i første omgang inviteres 4 kommuner til at deltage - mit håb og ønske er, at Kalundborg Kommune ansøger om at være én af dem.

• Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, så vi forbedrer arbejdsmiljø og bruger pengene på faste medarbejdere i stedet for vikarer.

• Et forbedret Digitalt Sundhedsvæsen
• Mere inddragelse - patienter, pårørende og medarbejdere skal i højere grad inddrages konstruktivt.
• Styrket psykiatri - et stort antal børn, unge og voksne oplever dårlig mental sundhed og egentlig psykisk sygdom. Det giver et stort pres på psykiatrien, som vi skal iværksætte initiativer for at imødegå - gerne sammen med kommunerne. Se afsnittet i linket nederst.
• Styrkelse af karkirurgi - forbedring af indsatser for at forebygge benamputationer.

Du kan læse hele Budget23 på dette link:
https://www.regionsjaelland.dk/Documents/Budgetaftale 2023.pdf#page11

 

 

 

 

 

Kort orientering om Ben-amputationer i Region Sjælland.

I foråret blev Region Midt opmærksom på, at de havde nogle ben-amputerede patienter, som måske kunne have undgået at blive amputeret, hvis de havde fået tilbudt undersøgelse- og behandling for nedsat blodforsyning til benet/benene.
De blev opmærksomme på det, fordi de blev orienteret om, at der var ventetid på undersøgelse og behandling for nedsat blodforsyning.

Danske Regioner og Regionerne blev enige om, at undersøge hvordan det så ud, i de andre regioner.

Undersøgelsen viste, at regionerne fulgtes nogenlunde ad indtil 2019, hvor bl.a. Region Sjælland begyndte at skille sig ud med flere amputationer pr 100 borgere end tilsvarende regioner.
Men - vi havde ikke haft særlig ventetid for undersøgelser for nedsat blodforsyning til benene, som viste tegn på alvorlige symptomer.
Hvor alvorligt det opfattes af lægerne afhænger af de symptomer, som patienterne henvises med.

Der blev iværksat en undersøgelse af de patient-sager, som var endt med ben-amputation, uden at der havde været forudgående undersøgelse af, om der kunne have været iværksat initiativer til at forbedre blodomløbet - det kan feks være træning eller operativ forbedring af blodomløbet.
Ud af de 150 journaler som blev undersøgt, blev der fundet 5 sager (og én er én for mange) som muligvis kunne have undgået amputation, såfremt de tidligere var blevet henvist til kar-kirurgisk udredning.

Man skal huske, at de amputationer som er foretaget - alle har været nødvendige. Spørgsmålet er, om der tidligere kunne have været foretaget indsatser, som kunne have afværget amputationen.
Når patienten er kommet så langt, at der er gået koldbrand i tåen/foden/benet, så er det livstruende, og så er amputationen en livreddende indsats.

Det næste der sker nu, er at der undersøges 20 patient-journaler fra hver Sundhedsklynge*, som er endt med amputation, hvor man gennemgår hele forløbet fra første henvendelse til praktiserende læge og til amputationen, for at se, om der er steder hvor der skal indsættes særlige initiativer.
Går borgene for sent til læge? Henvises de til kar-kirurgisk vurdering for sent? Er der steder der ikke udreder på samme måde, som andre steder? Eller viser det helt andre udfordringer.

Regionsrådet er indstillet på, at vi går så langt i undersøgelserne som det er nødvendigt, ud fra de initiativer som nu er iværksat.

Hvis man er tidligere ben-amputeret, og er man ikke i de foreløbige målgrupper for at blive undersøgt og er man utryg ved, om behandlingen har været optimal, så kan man altid henvende sig til Region Sjællands patientvejledere og få hjælp til at få iværksat en klagesag.

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/patientvejledningen/Sider/Patientvejledningen.aspx

 

* Sundhedsklynge er et antal kommuner omkring de 4 akutsygehuse

COLOURBOX11944093

Generalforsamling 2023

Dato: 26. februar 2023  Sted: Høng Skole  Tidspunkt: Vi starter kl. 10  Generalforsamlingen 2023 bliver afholdt på Høng Skole. Vi starter kl. 10 og slutter med fr...
Læs mere
IMG 2219

Sildemøde (Åbent debatmøde)

Sted: Ubby forsamlingshus  Dato: Lørdag 3 december 2022 Tidspunkt: 11 til 13
Læs mere
Mariannevind EU

Foredrag om Europas arbejdsmarked

Marianne Vind  - Sjællands europaparlamentariker besøger Høng.   ARRANGEMENTET ER AFLYST 
Læs mere