DRIFT
Vi har fundet plads til vores forslag til serviceforbedringer på følgende måde:

Se budget tal, åben regneark.

Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet (afsnit 4.3)
Her har vi fundet 4 mio. kr. i 2020 som er en flytning af udgifter til Anlæg som er omhandlende digitalisering og IT efter administrationens skøn. Samt 1 mio. kr. i hvert af årene i 2020, 2021, 2022 og 2023, som er penge fra værdighedsmilliarden.

Servicereduktioner H7 (fane 5) 0,5% reduktion af serviceramme.
Her har vi fundet besparelser på 17,1 mio. kr. over 4 år. Besparelserne er forslag fra administration og udvalg, dog med undtagelse af D og E som vedrører besparelser på serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens §103 og §104, som vil betyde at borgerne får nedsat deres tilbud om beskyttet beskæftigelse fra 5 til 4 hverdage.
Reduktion af inklusionsmidlerne med 20 mio. kan vi heller ikke gå med til, da det er et sårbart område, og det er meget sårbare børn der skal hjælpes i folkeskolen. Hvis vi bruger pengene på sårbare børn vil vi opnå en forebyggende effekt.

Effektiviseringsforslag H13 (fane 6)
Vi siger nej tak til de fleste af forslagene, og vi er kede af at de har været sendt ud i høring.
Rehabilitering af tværgående forløb er forebyggelse og derfor reducerer vi med 10 mio. kr. over en 4 årig periode. Ny driftsaftale på ude lys skønnes at kunne spare 12 mio. kr. Reduktion af Områdeledelse på dagtilbudsområdet vil kunne spare 5,4 mio. kr. igen over en 4-årig periode.

Herudover egne forslag:

Bufferen til imødegåelse af sanktioner
Bufferen som kan findes under fællespuljen på Økonomiudvalgets område (pt. 20 mio. kr. årligt) nedsættes med 5 mio. kr. årligt, i alt 20 mio. kr. over 4 år.

I alt besparelser over 4 år 73,5 mio. kr.

Vores ændringsforslag vedr. drift på følgende måde:

To lærerordning
Vi afsætter 16,4 mio. kr. over en fireårig periode til en To-lærerordning i dansk og matematik for 1. og 2. klasser med 20 elever og derover.

Forbedrede normeringer på daginstitutionsområdet
Vi ønsker at styrke området ved at afsætte 20 mio. kr. over en fireårig periode.

Motorisk team
Vi afsætter 4,0 mio. kr. over en fireårig periode. Vi ønsker at videreføre Motorisk Team som en hjælp til børns trivsel og motorik. Resultaterne er åbenlyse og vi mener derfor ordningen bør videreføres.

Ordblinde efterskole og Ordblindhed KIK kurser
Vi afsætter 7,160 mio. kr. over en fireårig periode. Vi ønsker at styrke ordblinde elevers mulighed for at lære at læse og dermed få en bedre start i livet.

Mindre forbrug af eksterne konsulenter
Vi ønsker at spare 500.000 kr. i år 2020 på brug af eksterne konsulenter. Dette som en proces henimod en større tillid til egne ressourcer og medarbejdere og mindre brug af eksterne konsulenter.

Drift af medborgerhuset
Vi opskriver budgettet med 2 mio. kr. over en fireårig periode. Medborgerhuset er et væsentlig aktiv for udsatte borgere.

Samarbejde med andre aktører (Det nære sundhedsvæsen)
Vi afsætter 2,4 mio. kr. til det nære sundhedsvæsen. Midlerne skal gå til et samarbejde med Region Sjælland. Eksempelvis til Geriatrisk Team.

Administrativ jf. notat fra Bjarne Dybdahl af 4/10 2019.
Notatet giver en reduktion af udgifter på servicerammen på 10,7 mio. kr. over perioden på 4 år.

I alt 44,1 mio. kr.

ANLÆG

Se budget tal, åben regneark.

Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet (afsnit 4.3)

Vi anerkender et behov for en robusthedspulje på anlægsrammen på 5 mio. årligt, i alt 20 mio. kr.

Administrationens overvejelser vedr. nye anlægsaktiviteter (fane 7)

Vi foreslår at flytte udgift 5,9 mio. kr. til den gamle amtsvej ved Bromølle til 2023. Vi vil ikke flytte udgiften til Etablering af ny daginstitution Buldervang til 2021. Der er frigivet 12,0 mio. kr. i 2018 og 2019. Vi håber stadig på en færdiggørelse i 2020, som det blev aftalt i budget 2018.

Egne ændringsforslag vedr. anlæg:

Middelalderbyen som vartegn / kirke / Kalundborg kommune / Turistforeningen / Museet.
Vi afsætter 750.000 kr. i 2020 og 750.000 kr. i 2021 til igangsættelse af et arbejde for at gøre Højbyen til et af Kalundborgs turistmæssige vartegn.

Museet – opstart / analyse renovering af Lindegaarden
Vi afsætter 500.000 kr. i 2020.

Cykelsti Skolen på Herredsåsen til Klosterparkvej
Vi afsætter 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Cykelsti Dagcenter til Møllestræde
Vi afsætter 2 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022. Strækningen er en fortsættelse af cykelstien til Røsnæs.

Cykel / gangsti mellem Viskinge og Svebølle
Vi afsætter 6,4 mio. kr. i 2023. Dette for at fremme bosætningen og vækst i kommunens østlige del.

Gang- og cykelsti tunnel under Høng Landevej ml. Høng / Løve
Vi afsætter 9 mio. kr. i 2023 til etablering af en gang- og cykelsti under Høng Landevej.

Klimafond
Vi afsætter i alt 3,0 mio. med henholdsvis 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 til at imødegå fremtidens klimaudfordringer.

IT og digitalisering
Vi flytter 4 mio. kr. i 2020 fra Drift til Anlæg.

Stolelift Hvidebækhallen
Handicapvenlighed i vores sportshaller. Vi afsætter 290.000 kr. i 2020.

Udbygning af Rådhuset
Vi afsætter 10 mio. kr. i 2021, 25 mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. i 2023. Vi vil i processen foreslå, at der i udbygningen medtages etablering af kantine, etablering af en stor sal/multirum til kommunalbestyrelses- og borgermøder m.m. samt rum til medarbejderaktiviteter. Rådhuset skal, som alt andet byggeri, være i høj kvalitet, klimavenligt og bæredygtigt.

Registrering af Naturarealer 5500 § 3 arealer
Vi afsætter 1,250 mio. kr. i 2021 og 1,250 mio. kr. i 2022 til registrering, så vi kan målrette indsatsen for beskyttelse af naturarealer.

Holbækvej etape 1 Slagelsevej til rundkørslen ved Meny
Vi afsætter 10 mio. kr. i 2021. Etape 2 bliver færdig i 2020 og derfor er det vigtigt at få de øvrige etaper lavet – så helheden i den meget forbedrede indfaldsvej opleves.

Holbækvej etape 3 ved Rådhuset
Vi afsætter 6 mio. kr. i 2023, se ovenfor.

HENSIGTSERKLÆRINGER
Der udarbejdes en redegørelse om konsekvenserne ved ændring af organiseringen af inklusionscentre, fra 3 til 2 centre.

Kalundborg kommune ligger højt i administrationsudgifter pr. borger, intern undersøgelse iværksættes.

Alle kommunens haller skal være tilgængelig for mennesker med handicap.

Muligheder for botilbud under specialområdet i samarbejde med andre kommuner.

Ordblindehandleplan i forhold til Ordblindestrategien.

Undersøgelse om behovet af praktikvejledere i Folkeskolen (KK har praktikvejledere på 4 folkeskoler). Det er kun skoler med praktikvejledere der kan få studerende i praktik.

Konsekvenser af harmonisering af satserne på plejecentrene Raklev / Loch Ness og Jernholtparken.

Kalundborg kommune er en åben kommune, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.

Tilskud til svømmeundervisning til elever i 5. klasse.

Undersøgelse af hvem der benytter flextur.

Analysere behov for hjælp til unge med ondt I livet, evt. anonym rådgivning.

Vi skal leve op til vores slogan om at være en grøn kommune. Det skal kunne ses ved vores byggerier og et fokus på vedvarende energi.

Opkvalificering af vores indkøbs- og udbudspolitik, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.

Alt kommunalt byggeri skal være i høj kvalitet, klimavenligt og bæredygtigt.

Forslag til etablering af fodgængovergang Slagelsevej – Høngcenteret i Høng.

Forslag til etablering af flere P-pladser ved Aktivitetscenteret på Esbern Snares vej.

Se budget tal, åben regneark.